Μάρμαρο Silver Cloud

In Stock & Ready to Ship

 

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2710

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

0,3

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,1

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

20,1

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

24,5

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

4

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

16,7

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

6,06

Al2O3

1,40

Fe2O3

0,80

CaO

48,05

MgO

1,45

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0,43

Na2O

1,23

LOI

39,42

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Σιπολινομάρμαρο

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Ασβεστίτης

92%

Χαλαζίας

8%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν μοσχοβίτης, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και χλωρίτης.

Compare